Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Wizyta duszpasterska

31.01.

wtorek

38

 19:30 | ZIENKOWICZ | Szczepowa

 

1.02.

środa

39

 19:15 | GAŁCZYŃSCY | Chopina

 

2.02.

czwartek

 

ŚWIĘTO OCZYSZCZENIA NMP

 

3.02.

piątek

40

19:30 | MARSZELENKO | Redlica

 

4.02.

sobota

41

42

10:00 | NOWAKOWSCY | Janickiego

13:00| KACZOR M. | Piastów (OBIAD)

 

 

5.02.

niedziela

43

15:00 | KAMIŃSCY | Stargard

 

6.02.

poniedziałek

44

19:15 | KWAŚNIEWSCY |Inwalidzka

 

7.02.

wtorek

45

19:30 | PRÜFFER | Podhalańska

 

8.02.

środa

46

19:30 | GARLIŃSKI | Mierzyn

 

9.02.

czwartek

47

20:00| WALIŃSCY | Gryfino, ul. Popiełuszki

 

10.02.

piątek

48

19:15 | URZYKOWSCY| Duńska

 

11.02.

sobota

49

10:30 | PAJĄCZKOWSKI Z. | Libelta

12:00 | JORGENSEN | Witkiewicza

13:30 | KAMIŃSCY | Romera

 

12.02.

niedziela

50

14:00 | PYTLIK | Wierzchosław (OBIAD)

 

 

W trakcie ustaleń:

 

 

51

LASKOWSCY |Krasnołęka

 

 

52

53

WŁODARCZYK | Brzeziny (OBIAD)

GAIK | Suliszewo, ul. Zwycięstwa

 

 

54

DZIDUCH |Wolin, ul. Spokojna

 

 

55

KACZMAREK |Danowo 

 

 

56

MALCHEREK | Wyspiańskiego 

 

 

57

CIESIELCZYK | Glogera 

 

 

58

KAMASA | Wielkopolska

 

 

59

SAMULAK| Ściegiennego

 

 

Statut

S T A T U T

DUSZPASTERSTWA TRADYCJI LITURGICZNEJ „USUS ANTIQUIOR”
W SZCZECINIE

 

Duszpasterstwo

§1

Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie, zwane dalej Duszpasterstwem, gromadzi wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej pragnących korzystać z liturgii sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

§2

Duszpasterstwo działa w zgodzie z postanowieniami Listu Apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum Ojca Świętego Benedykta XVI z dnia 7 lipca 2007 r. oraz instrukcji Universae Ecclesiae dotyczącej zastosowania tegoż listu, wydanej przez Papieską Komisję Ecclesia Dei  w dniu 30 kwietnia 2011 r.

§3

Duszpasterstwo podlega biskupowi diecezjalnemu. On też, lub jego delegat, dokonuje wizytacji Duszpasterstwa.

§4

Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Duszpasterstwa w archidiecezji jest kapłan, zwany archidiecezjalnym duszpasterzem, którego mianuje biskup diecezjalny.

§5

Duszpasterzowi w sprawowaniu liturgii i w pracy duszpasterskiej mogą pomagać inni kapłani diecezjalni i zakonni, przygotowani do sprawowania obrzędów według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

§6

Miejscem działalności Duszpasterstwa jest obecnie Kaplica Tymczasowa pw. Św. Józefa na terenie parafii pw. Św. Kazimierza w Szczecinie (ul. Doktora Judyma 4).

§7

Duszpasterstwo może działać w innych kościołach i kaplicach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w uzgodnieniu z proboszczem miejsca.

§8

Duszpasterstwo nie prowadzi własnych ksiąg metrykalnych, korzysta z ksiąg metrykalnych prowadzonych przez parafię, na terenie której sprawowana jest posługa.

§9

Duszpasterz może prowadzić włąsne księgi pastoralne (poza metrykalnymi).

§10

Duszpasterz odpowiada za zachowanie przepisów RODO.

§11

Duszpasterz ma prawo wystawiać odpowiednie zaświadczenia i opinie np. o zdatności sakramentalnej wobec wiernych, którzy stale i regularnie uczestniczą w życiu Duszpasterstwa. Duszpasterz prowadzi odpowiednią ewidencję tych osób pOkresowo przedkłada listę stałych uczestników do woadomości Kurii Metropolitalnej.

 

Cele

§12

Formacja duchowa i liturgiczna w Duszpasterstwie obejmuje przygotowanie do godnego i owocnego uczestnictwa w liturgii Mszy świętej i sakramentów oraz promowanie tradycyjnych form pobożności. W szczególności realizuje się przez sprawowanie liturgii Mszy świętej, sakramentów i nabożeństw zgodnie z nadzwyczajną formą rytu rzymskiego, czynne pielęgnowanie muzyki sakralnej (zwłaszcza chorału gregoriańskiego), organizowanie i prowadzenie pielgrzymek, rekolekcji, katechez, spotkań i wykładów poświęconych zasadom życia i duchowości katolickiej oraz troskę o obiekty i przedmioty sztuki sakralnej.

§13

Formacja intelektualna w Duszpasterstwie odbywa się poprzez zapoznawanie wiernych z formami promowania o obrony doktryny i etyki katolickiej w życiu osobistym i społecznym, krzewienie kultury chrześcijańskiej, organizowanie tematycznych spotkań dyskusyjnych, odczytów, wykładów, konferencji i seminariów, których przedmiotem są zagadnienia związane z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego i jego historią oraz aktualne problemy z dziedziny etyki katolickiej.

§14

Stała formacja wiernych czynnie zaangażowanych w życie duszpasterstwa odbywa się w mniejszych grupach, takich jak wspólnota rodzin, wspólnota ministrantów, wspólnota akademicka, Żywy Różaniec, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, schola gregoriańska i inne.

§15

Duszpasterstwo ma prawo prowadzić przygotowanie i udzielać sakramentów i sakramentaliów  w zgodzie z prawem powszechnym oraz partykularnym Kościoła oraz zasad wewnętrznie określonych dla Duszpasterstwa przez Biskupa miejsca.

Majątek

§16

Majątek Duszpasterstwa stanowią przedmioty oraz środki finansowe ofiarowane przez wiernych, przeznaczone na cele działalności statutowej Duszpasterstwa, o której mowa w §12-14.

§17

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską a Fundacją Deus Vult, od strony prawa polskiego, wszelkie sprawy materialne związane z administrowaniem majątku Duszpasterstwa zabezpiecza i rozlicza Fundacja Deus Vult.

§18

Duszpasterstwo, analogicznie do innych wspólnot duszpasterskich w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, uczestniczy w stałych programach wsparcia dzieł Kościoła, w tym: ofiary na misje, ofiary na Caritas, zbiórki na uczelnie katolickie, ect.

 

Przepisy końcowe

§19

Decyzję o zawieszeniu, rozwiązaniu lub zmianach w działalności Duszpasterstwa podejmuje biskup diecezjalny.

Podpisał
Metropolita Szczecińsko-Kamieński
J.E. Ks. Abp Andrzej Dzięga

Wicekanclerz Kurii
ks. kan. Julian Głowacki
Szczecin, 8 marca 2021 r.

 

PASTORALNE ZASADY FUNKCJONOWANIA
DUSZPASTERSTWA TRADYCJI LITURGICZNEJ „USUS ANTIQUIOR”
W SZCZECINIE

 

§1

Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie, zwane dalej Duszpasterstwem, jest wspólnotą wiernych, skupioną wokół działalności duszpastersko-liturgicznej Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie.

§2

Zasady funkcjonowania Duszpasterstwa określone są poprzez normy niniejszego dokumentu jak również w zatwierdzonym, w dniu 8 marca 2021 roku, Statucie Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie. W kwestiach nieuregulowanych powyższymi dokumentami, obowiązują normy prawa powszechnego jak i partykularnego, w sposób szczególny: Kodeks Prawa Kanonicznego, List Apostolski motu proprio Benedykta XVI – „Summorum Ponfiticum” z 7 lipca 2007 r. oraz Instrukcja Papieskiej Komisji Ecclesia Dei – „Universae Ecclesiae” z 30 kwietnia 2011 r.

§3

Duszpasterstwo jest jednostką autonomiczną podlegająca Biskupowi diecezjalnemu, który wyznacza dla niego diecezjalnego duszpasterza.

§4

Duszpasterstwo nie prowadzi ksiąg metrykalnych, stąd wszelkie akty sakramentalne odnotowywane są w parafii miejsca.

Coetus fidelium (grupa wiernych)

§5

Zgodnie z pkt. 15 Instrukcji Papieskiej Komisji Ecclesia Dei „Universae Ecclesiae” z dn. 30 kwietnia 2011 r., grupa wiernych przywiązanych do Duszpasterstwa „może składać się z osób należących do różnych parafii lub diecezji”[1].

§6

Wierni, którzy proszą o Msze św. w formie nadzwyczajnej, nie mogą w żaden sposób popierać albo należeć do grup, które okazują się być przeciwko ważności bądź prawomocności Mszy św. i Sakramentów celebrowanych w formie zwyczajnej albo przeciwko Biskupowi Rzymu jako Najwyższemu Pasterzowi Kościoła Powszechnego[2].

 

Przynależność do Duszpasterstwa

§7

Zgłoszenie chęci formalnej przynależności do Duszpasterstwa odbywa się poprzez wypełnienie pisemnej deklaracji i złożeniu jej u Duszpasterza.

§8

Przez zwrot „przynależność” rozumie się czynne uczestnictwo w życiu Duszpasterstwa, które przejawia się m.in. w uczestnictwie w życiu sakramentalnym oraz formacyjnym oferowanym przez Duszpasterstwo, a także czynnym wsparciu materialnym wyrażającym się w pomocy w jego utrzymaniu oraz wspieraniu prowadzonych przez niego dzieł.

§9

Deklaracja może być przesłana także drogą elektroniczną, a potem poświadczona w obecności Duszpasterza, własnoręcznym podpisem.

§10

Deklarację mogą złożyć jedynie osoby pełnoletnie albo całe rodziny, gdzie w przypadku dzieci niepełnoletnich, zgłaszają je ich rodzice albo prawni opiekunowie.

§11

Deklaracje przynależności przechowuje Duszpasterz z zachowaniem obowiązujących przepisów RODO. Zobowiązany jest on także do przekazywania aktualnej listy członków Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a także do jej cyklicznego aktualizowania.

§12

Wierny może w każdej chwili przystąpić albo wypowiedzieć swoją zgodę przynależności do Duszpasterstwa. W jednym i drugim przypadku, zainteresowany wierny, dokonuje tego w formie pisemnej.

 

Przynależność terytorialna członków Duszpasterstwa

 

§13

Członkowie Duszpasterstwa, choć korzystają z całościowej formacji duchowo-intelektualno-sakramentalnej oferowanej przez Duszpasterstwo, nadal należą do swoich parafii terytorialnych, stąd, zobowiązani są do utrzymywania kontaktu ze swoim proboszczem miejsca, np. poprzez odwiedziny kolędowe albo wsparcie duchowe i materialne. Powinni też, przy nadarzającej się okazji, zgłosić swojemu proboszczowi fakt przynależności do Duszpasterstwa.

§14

Wierni, którzy złożyli u Duszpasterza swoją Deklarację Przynależności, mają prawo zwrócić się do niego z prośbą o wystawienie zaświadczeń np. odnośnie zdatności do pełnienia roli matki chrzestnej / ojca chrzestnego, ect. Duszpasterz, po rozeznaniu sprawy, wystawia członkom Duszpasterstwa stosowne zaświadczenia, informując,
w uzasadnionych przypadkach, proboszcza miejsca o zaistniałym fakcie.

§15

Wierni, którzy przynależą do Duszpasterstwa mogą swobodnie korzystać z sakramentów i sakramentaliów oferowanych przez Duszpasterstwo, nie potrzebując do tego osobnych zgód swojego proboszcza.

§16

Wierni, którzy nie złożyli Deklaracji Przynależności do Duszpasterstwa, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązani są dostarczyć pozwolenie od swojego proboszcza na udzielenie Sakramentu Chrztu, Bierzmowania, I Komunii Św. oraz Małżeństwa w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa w Szczecinie.

Podpisał
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

J.E. Andrzej Dzięga
Szczecin, 10 marca 2021 r.[1] Papieska Komisja Ecclesia Dei, Universae Ecclesiae, Rzym, 30 kwietnia 2011 r., pkt. 15.

[2] Papieska Komisja Ecclesia Dei, Universae Ecclesiae, Rzym, 30 kwietnia 2011 r., pkt. 19.

 

Wspierajmy się!

NZOZ "STOMATOLOGIA" (na NFZ)
lek. stom. Stanisław Kołecki
ul. Jagiellońska 34a/1 | Szczecin | tel. 609 454 845

 

PODOLOG - Agnieszka Rogalska-Cichocka
Przychodnia Portowa, ul. Energetyków 2, gabinet 141 | tel. 605 213 531

 

MANICURE, PEDICURE
ul. Sikorskiego 31/32 | tel. 796 940 301

 

DOMOWE TORTY "U Pana Boga za piecem"
tel. 609 949 899, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.facebook.com/UPanaBogaZaPiecem

 

UBEZPIECZENIA na życie i majątkowe
(mieszkania, wypadkowe, firmowe, itp.) | tel. 501 320 920

 

PSYCHOLOG DZIECIĘCY
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
kontakt
: Natalia Pietrzeniec | tel. 506 501 331

 

POMOC SPECJALISTYCZNA W KRYZYSACH | W ramach Szczecińskiego Centrum Wspierania Rodziny można skorzystać z porad specjalistów: kurator sądowy i rodzinny, specjalista ds. przemocy w rodzinie, radcy prawni, psycholog rodziny, terapeuta systemowy, psycholog kliniczny, pedagog, mediator, lekarz psychiatra dziecięcy i młodzieżowy, familiolog i położna, terapeuci uzależnień.
Kontakt: Joanna Szałata, tel. 504 361 653 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; https://www.facebook.com/pomagamySCWR

 

Profesjonalny MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH laminowanych, układanych w jodełkę. MONTAŻ LISTEW PODŁOGOWYCH z PCV, MDF oraz niemieckiego producenta, firmy Doellken. Posiadam doświadczenie i niezbędne narzędzia do wykonywania tej pracy. Pracuję zawsze dokładnie i solidnie, pozostawiając po sobie porządek.SKŁADAM MEBLE sprzedawane w paczkach do samodzielnego montażu. Dla klientów ze Szczecina i okolic mogę pomóc ZORGANIZOWAĆ TRANSPORT i WNIESIENIE zakupionych materiałów.
Kontakt: Piotr Gaik, tel: 604 349 664.

 

DORADCA d/s NIERUCHOMOŚCI Anna Gawrońska | tel. 571 551 161 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

USŁUGI OGRODNICZE | Nasadzanie roślin, koszenie trway, zakładanie trawnika z siewu, całoroczna pielęgnacja ogrodu, sprzedaż trawy w rolce, przycinanie drzew owocowych oraz krzewów | kontakt: 607 859 328

 

SERWIS EKSPRESÓW DO KAWY | kontakt: 516 053 766, www.fb.com/atrserwis

 


 

Fundacja Deus Vult

 

FUNDACJA DEUS VULT

Oficjalna strona Fundacji www.deus-vult.pl

 

Fundacja Deus Vult jest fundacją wiernych Szczecińskiego Środowiska Tradycji Katolickiej, powstałą w celu zbierania środków na remont albo budowę stałego miejsca celebracji dla Mszy Świętej sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Szczecinie.

Fundacja ma za zadanie wspierać także bieżące zadania duszpasterskie Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie, które działa obecnie przy Kaplicy Rektoralnej pw. Św. Józefa przy ul. Doktora Judyma 4 w Szczecinie.

Dnia 28 grudnia 2020 roku Fundacja Deus Vult podpisała umowę z Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską, uzyskując w ten sposób misję Biskupa Diecezjalnego, do prowadzenia działalności statutowej na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Na mocy tej umowy Ksiądz Arcybiskup powierzył także Fundacji pieczę nad Kaplicą Rektoralną pw. Św. Józefa w Szczecinie.

NAZWA FUNDACJI

Okrzyk Deus vult, czyli „Bóg tak chce” wiąże się z dwiema postaciami: papieżem Urbanem II oraz francuskim zakonnikiem Piotrem z Amiens. Słowa Deus vult wypowiedział Piotr z Amiens kiedy papież Urban II w czasie Synodu w Clermont, wzywał do krucjaty przeciw muzułmanom. Okrzyk Deus vult stał się hasłem przewodnim pierwszej podjętej krucjaty. Jej celem było odzyskanie Ziemi Świętej, zwłaszcza – Jerozolimy. Hasło „Deus vult”, stało się dewizą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. W Polsce zakon ten znany jest pod nazwą bożogrobców lub miechowitów.

WŁADZE FUNDACJI

W skład zarządu Fundacji wchodzą: Tomasz Rosiek (prezes), Tomasz Buda (członek zarządu) oraz Marcin Laskowski (członek zarządu). Nadzór nad Fundacją sprawują: ks. Paweł Korupka (członek rady fundacji) oraz Marcin Witaszewski (członek rady fundacji).

GŁÓWNE CELE FUNDACJI

Celami Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:
 1. Propagowania wiedzy o wymiarze teologicznym, kulturowym i cywilizacyjnym w myśl Stolicy Apostolskiej, papieży, oraz wybitnych myślicieli katolickich.
 2. Wspierania materialnego i promowania działalności Zakonów, Bractw, Instytutów i innych Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, m.in. poprzez fundusz stypendialny.
 3. Finansowania zakupu artykułów liturgicznych i sakralnych oraz wyposażenia świątyń.
 4. Budowy, administrowania i finansowania kaplic, kościołów i innych miejsc  o charakterze sakralnym.
 5. Promowania i wspierania Tradycji katolickiej.
 6. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej;
 7. Podejmowania działań na rzecz budowy i rozwoju świadomości historycznej dotyczącej historii Polski i Europy;
 8. Upowszechniania kultury oraz ochrona dóbr kultury i tradycji.
 9. Prowadzenia działań wspierających edukację narodową i klasyczny model wychowania.
 10. Działania na rzecz integracji narodów chrześcijańskiej Europy oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
 11. Wyrażania opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym.
 12. Organizowania zebrań i spotkań dyskusyjnych, w tym w szczególności: odczytów,
 13. seminariów, konferencji i kongresów.
 14. Współpracy z innymi organizacjami, w tym aktywne uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez te organizacje.
 15. Organizowania działalności kulturalnej i organizowanie życia towarzyskiego.
 16. Działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu.
 17. Prowadzenia działalności dokumentacyjnej i wydawniczej.
 18. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, rodzin i dorosłych, w tym rekolekcji, obozów, kolonii, pielgrzymek, wycieczek.

 

FUNDACJA DEUS VULT

www.deus-vult.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.?subject=FUNDACJA%20DEUS%20VULT">
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PNB Paribas 78 1600 1462 1866 5182 2000 0001

Kod SWIFT PPABPLPKXXX
NIP 852 266 76 12 REGON 387377160 KRS 0000866559

DO ODLICZENIA 1,5% PODATKU
KRS 0000507234
CEL 35448

 

UWAGA! Po wpisaniu numeru KRS oraz CELU szczegółowego, w formularzu pojawia się nazwa innej fundacji – FaniMani. Jest to zaprzyjaźniona fundacja, która dzięki wpisanemu przez nas celowi szczegółowemu, przekazuje nam odpisane przez was środki. Jak na razie taki sposób jest jedynym możliwym, ponieważ nasza fundacja Deus Vult, nie jest jeszcze fundacją pożytku publicznego i nie może bezpośrednio otrzymywać środków z rozliczeń podatkowych.

 

 

 

 
 

Ambona

 

 

2020-08-09 | X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

2020-08-15 | Wniebowzięcie NMP 

2020-08-16 | XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

2020-08-23 | XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świetego

2020-08-30 | XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Kazanie (O odpychaniu pokus) 

2020-09-06 | XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

2020-09-13 | XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

2020-09-20 | XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (O 12 stopniach pokory według św. Benedykta)

2020-09-27 | XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (O miłości bliźniego)

2020-09-29 | x. Piotr Buda "Wychowanie do męczeństwa" [wykład]

2020-10-04 | XVIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (Zapowiedź katolickiej świątyni w Apokalipsie Św. Jana)

2020-10-11 | XIX Niedziele po Zesłaniu Ducha Świętego (x. Arkadiusz)

2020-10-18 | XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (O bł. Karolu Habsburgu)

2020-10-25 | Uroczystość Chrystusa Króla (Posłuszeństwo władzy duchownej)

2020-11-01 | Uroczystość Wszystkich Świętych (Kościół Tryumfujcy)

2020-11-08 | XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (Nasza troska o pasterzy)

2020-11-15 | XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (Duszpasterstwo Tradycji ziarnem gorczycy)

2020-11-22 | XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (Upadek i powstanie Jerozolimy - upadkiem i powstaniem Kościoła)

2020-11-29 | I Niedziela Adwentu (Potrójne oczekiwanie Chrystusa)

2020-12-05 | Msza Roratnia

2020-12-06 | II Niedziela Adwentu (---)

2020-12-12 | Msza Roratnia (Scena zwiastowania - nauka posłuszeństwa)

2020-12-13 | III Niedziela Adwentu (Niedziela Gaudete - z czego mamy się radować?)

2020-12-20 | IV Niedziela Adwentu (Niedziela "ostatniej szansy")

2020-12-24 | Pasterka

2020-12-25 | Boże Narodzenie

2020-12-26 | Św. Szczepana

2020-12-27 | Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia (Św. Jana Ap)

2021-01-06 | Objawienie Pańskie
2021-01-10 | Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
2021-02-11 | Kazanie czwartkowe
2021-02-17 | Środa Popielcowa 
2021-02-18 | Kazanie czwartkowe 
2021-03-04 | Kazanie czwartkowe
2021-03-14 | IV Niedziela Laetare
2021-03-18 | Kazanie czwartkowe
2021-03-28 | NIEDZIELA PALMOWA
2021-04-01 | WIELKI CZWARTEK - kazanie
2021-04-01 | WIELKI CZWARTEK - Msza Św.
2021-04-02 | WIELKI PIĄTEK - Liturgia
2021-04-03 | WIGILIA PASCHALNA
2021-04-04 | NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - kazanie
2021-04-04 | NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - Msza Św.
2021-04-05 | PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - kazanie
2021-04-05 | PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Msza Św.
2021-04-08 | Katecheza czwartkowa
2021-04-11 | NIEDZIELA BIAŁA
2021-04-15 | Katecheza czwartkowa
2021-04-18 | 2 NIEDZIELA PO WIELKANOCY
2021-04-22 | Katecheza czwartkowa
2021-04-29 | Katecheza czwartkowa
2021-05-01 | Św. Józefa Robotnka Oblubieńca NMP
2021-05-03 | NMP KRÓLOWEJ POLSKI
2021-05-06 | Katecheza czwartkowa
2021-05-20 | Katecheza czwartkowa
2021-05-27 | Katecheza czwartkowa
 
 
 

Czytelnia

NAUCZANIE PAPIESKIE

 1. LEON XII (1826 r.) - Quo graviora (O wolnomularstwie)
 2. PIUS IX (1846 r.) - Qui pluribus (O racjonalizmie)
 3. PIUS IX (1846 r.) Quanta cura & Syllabus errorum (O błędach modernizmu)
 4. LEON XIII (1878) Inscrutabili Dei consilio (O postaciach zła w społeczeństwie oraz misji Kościoła i papiestwa)
 5. LEON XIII (1878) Quod apostolici muneris (O błędach socjalistów, komunistów i nihilistów)
 6. LEON XIII (1879 r.) - Aeterni Patris (O filozofii chrześcijanskiej)
 7. LEON XIII (1880) Arcanum divinae sapientiae (O małżeństwie chrześcijańskim)
 8. LEON XIII (1881) Diuturnum illud (O pochodzeniu władzy cywilnej)
 9. LEON XIII (1884 r.) - Humanum genus (O masonerii)
 10. LEON XIII (1885) Immortale Dei (O ustroju państwa chrześcijańskiego)
 11. LEON XIII (1888 r.) - Libertas (O wolności człowieka)
 12. LEON XIII (1890) Sapientiae christianae (O obowiązkach katolików wobec Kościoła)
 13. LEON XIII (1891) Rerum novarum (O kwestii robotniczej)
 14. LEON XIII (1901) Graves de communi O działalności społecznej katolików
 15. LEON XIII (1902) Mirae caritatis (O Sakramencie Eucharystii)
 16. PIUS X (1907) Pascendi dominici gregis (O zasadach modernistów)
 17. PIUS XI (1925) Quas primas (O Chrystusie Królu)
 18. PIUS XI (1929) Divini illius Magistri (O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży)
 19. PIUS XI (1930) Casti connubii (O małżeństwie chrześcijańskim)
 20. PIUS XI (1932) Caritate Christi compulsi (O Najświętszym Sercu Jezusa)
 21. PIUS XI (1937) Divini Redemptoris (O bezbożnym komunizmie)
 22. PIUS XII (1939) Summi Pontificatus 
 23. PIUS XII (1947 r.) - Mediator Dei (O świętej liturgii)
 24. JAN XXIII (1961) Mater et Magistra (O współczesnych przemianach społecznych w świetle zasad nauki chrześcijańskiej)
 25. PAWEŁ VI (1968) Humanae vitae (O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego)
 26. JAN PAWEŁ II (2003) Ecclesia de Eucharistia (O Eucharystii w życiu Kościoła)
 27. KONGREGACJA NAUKI WIARY (2000) Dominus Iesus O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła

KATECHIZMY

 1. APOLOGETYCZNY KATECHIZM KATOLICKI,, ks. Walenty Gadowski, Tarnów 2016 (żródło 1) (źródło 2)
 2. KATECHIZM KATOLICKI ŚW. PIUSA X, Sandomierz 2017.
 3. OBRONA RELIGII KATOLICKIEJ, Św. Józef Sebastian Pelczar, Warszawa 2016.
 4. KATECHIZM WEDŁUG SUMMY TEOLOGICZNEJ ŚW. TOMASZA Z AKWINU, o. Tomasz Pegues OP, Ząbki 2013.
 5. WYKŁAD PACIERZA, Św. Tomasz z Akwinu, W drodze 2005.

ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE

 1. PRAWIDŁA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DLA KAZDEGO WIEKU I STANU, Ks. Op. O. Bitschnau, Mikołów-Warszawa 1911 (reprint).
 2. ŻYWOTY ŚWIETYCH PAŃSKICH, ks. Piotr Skarga TJ, o. Prokop, o. Bitschnau, Warszawa-Mikołów 1910.
 3. ROK BOŻY W LITURGII I TRADYCJI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO, Ks. Franciszek Marlewski (red.), Katowice 1932 (reprint).
 4. RELIGIA KATOLICKA: JEJ PODSTAWY, JEJ ŹRÓDŁA I JEJ PRAWDY WIARY, Św. Józef Sebastian Pelczar.
 5. WEZWANIE DO PRACY NAD DUCHOWYM ODRODZENIEM SIĘ NARODU POLSKIEGO, Św. Józef Sebastian Pelczar.
 6. O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA, Tomasz a Kempis.

DUCHOWOŚĆ KATOLICKA

 1. ŻYCIE DUCHOWE, Św. Józef S. Pelczar (tom I) (tom II)
 2. ZARYS TEOLOGII ASCETYCZNEJ I MISTYCZNEJ, o. Adolf Tanquerey, Warszawa 2003 (tom I) (tom II)
 3. ŚW. JAN OD KRZYŻA - DZIEŁA, Kraków 2014.
 4. SZTUKA KORZYSTANIA Z WŁASNYCH BŁĘDÓW WEDŁUG ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, Warszawa 2004.
 5. ĆWICZENIA DUCHOWE, Św. Ignacy Loyola, WAM 2002.
 6. Jak rozpoznać prawdziwość objawień?  w: A. Poulain, Łaski modlitwy, Księgarnia Świętego Wojciecha 1966.

MSZA ŚWIĘTA

 1. OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ, ks. Mikołaj Gihr, Warszawa 2012 (tom I) (tom II) (tom III)
 2. WYKŁAD O MSZY ŚW., Marcin z Kohem, Wrocław 2001.
 3. MSZA ŚW. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania, ks. Feliks Cozel TJ, Warszawa 1998.
 4. MSZA ŚWIETA, Johannes Brinktrine, Warszawa 1957 (drugi obieg)
 5. OFIARA MSZY ŚW. W TAJEMNICACH I CUDACH, ks. A. Reiners, Warszawa-Mikołów 1904.
 6. KALWARIA A MSZA ŚWIĘTA, Abp Fulton J. Sheen, Sandomierz 2019.
 7. UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW., ks. dr Władysław Śpikowski, Warszawa 2002.
 8. SERCE NASZEJ WIARY. ROZWAŻANIA O MSZY ŚW., ks. Robert Maeder, Warszawa 2000.
 9. LITURGIKA KATOLICKA, ks. dr Gerard Szmyd, Warszawa 2002.
 10. MSZA PO STAREMU SIĘ ODPRAWIA, o. Paweł Szczaniecki, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2009.
 11. W POSZUKIWANIU POCZĄTKÓW KULTU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, Paul F. Bradshaw, Kraków 2016.

EUCHARYSTIA / KOMUNIA ŚWIĘTA

 1. DOMINUS EST. Refleksje Biskupa z Azji Środkowej o Komunii świętej, bp Athanasius Schneider, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008.
 2. CORPUS CHRISTI. Komunia święta i odnowa Kościoła, bp Athanasius Schneider, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa2013.
 3. JEZUS - EUCHARYSTYCZNA MIŁOŚĆ, o. Stefano Manelli
 4. BOŻA MIŁOŚĆ STAŁA SIĘ CIAŁEM, kard. Raymond Burke, Kraków 2015.

TEOLOGIA LITURGII

 1. SAKRAMENT I MISTERIUM. Teologialiturgii, kard. Joseph Ratzinger, Kraków 2011.

MODLITEWNIKI / MSZALIKI

 1. MSZAŁ RZYMSKI. Przekład polski i objaśnienia opracowali OO. Benedyktyni z Opactwa Tynieckiego, Poznań-Pallottinum 1963 (reprint).
 2. MÓJ NIEDZIELNY MSZALIK. Z objaśnieniami., ks. Józef Stedman, Brooklyn 1938 (reprint)
  [oprawa miękka] [oprawa twarda]
 3. MSZAŁ RZYMSKI NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA, ks. dr Gerard Szmyd, Lwów 1935 (reprint).
 4. Modlitewnik Świętej Tradycji - Laudetur Iesus Christus, wyd. ANTYK Marcin Dybowski, 2019.
 5. MODLITWA-POKUTA-OFIARA, Mikołów 2010. 
 6. MODLITEWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE - Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu
 7. KSIĄŻKA MISYJNA, Kraków 1926 (reprint).
 8. ORA PRO NOBIS, WSD Sandomierz.
 9. TE DEUM LAUDAMUS, Te Deum 2001.

ŚWIĘCI

 1. Pisma Ojców Kościoła [źródło 1] [źródło 2]
 2. Św. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności [On-line] [księgarnia]
 3. Św. Jan Maria Vianney, Kazania, WDS Sandomierz 2015.
 4. Św. Ignacy Loyola, Listy wybrane, WAM 2017.

KULT SERCA JEZUSOWEGO

 1. Św. Józef S. Pelczar, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego według objawień danych św. Małgorzacie Marii...
 2. SERCE JEZUSA A SERCE CZŁOWIEKA, o. Stefano Manelli.
 3. Rytuał oddania się Najświętszemu Sercu, Kard.Raymond Leo Burke
 4. JEZUS KRÓL MIŁOŚCI, o. Matteo Crawley-Boevey

INNE

 1. RZECZY OSTATECZNE, o. Stefano Maria Manelli
 2. NABOŻENSTWO DO MATKI BOŻEJ, o. Stefano Manelli
 3. MAJ - MIESIĄC MARYI, o. Stefano Manelli
 4. NIEPOKALANE SERCE MARYI, o. Stefano Manelli

DLA KAPŁANÓW

 1. ROZMYŚLANIA O ŻYCIU KAPŁAŃSKIM, Św. Józef S. Pelczar, Poznań 2003. [źródło 2]
 2. PRZEWODNIK KAPŁAŃSKI. O czym powinien wiedzieć kapłan w swoim życiu i posłudze, ks. Klaudiusz Arvisenet, Bernardinum 2009.
 3. PISMA DO KAPŁANÓW, Św. Jan z Avila, Poznań 2017.
 4. KAPŁAN NIE NALEŻY DO SIEBIE, Abp Fulton J. Sheen, WDS Sandomierz 2018.
 5. KAPŁAN WEDŁUG SERCA JEZUSOWEGO, Kard. Raymond Leo Burke, WDS Sandomierz 2018.
 6. ORĘDZIE DO SWEGO KAPŁANA (myśli rekolekcyjne), o. J. Schrijvers CSsR, Tuchów1935.
 7. KU DOSKONAŁOŚCI KAPŁAŃSKIEJ, O. R. Garrigou-Lagrange OP, Pallottinum 1958 (drugi obieg)

pomocne w duszpasterstwie:

 1. NAUKI PRZEDŚLUBNE, Warszawa 2014.
 2. SAKRAMENTY W DUSZPASTERSTWIE. Praca zbiorowa członków Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, Księgarnia Św. Wojciecha 1963.
 3. WPROWADZENIE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH, cz. I - PRAKTYCZNE NORMY KANONICZNE, ks. dr K. Karłowski, Księgarnia Św. Wojciecha 1962.
 4. WPROWADZENIE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH, cz. II - RADY DLA SPOWIEDNIKÓW, ks. J. K., Księgarnia Św. Wojciecha 1962.

liturgia w praktyce "na wesoło"

 1. PO NASZEMU. PAMIĘTNIK LITURGISTY, ks. Piotr Mańkowski, Kraków-Warszawa 1917.

 

POST

 

Zapraszamy do podjęcia postu (o chlebie i wodzie),
bądź jakiegokolwiek innego umartwienia,
w intencji rozwoju Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej "Usus Antiquior"
w Szczecinie, a także budowy nowego kościoła i szkoły domowej edukacji - jako ośrodka 
skupiającego wiernych przywiazanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego z różnych miast i parafii naszej Archidiecezji. Jeżeli takie rozwiazanie jest dla Ciebie odpowiednie,
dołącz do krucjaty postnej i modlitewnej.

Zgłoszenia można przesyłać poprzez wiadomość e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
(Prosimy podać dzień miesiąca oraz rodzaj podjętego zobowiązania).

 

--- POST I MODLITWA MIESIĘCZNA ---
(post i modlitwę kontynuujemy każdego miesiąca w wybranym przez siebie dniu)

[ ZAPISZ SIĘ On-line ]

Zenon | Hubert | Anna | Józef | Wiesława | Agnieszka |

Joanna | Teresa Krzysztof Dorota|

| Katarzyna | Anna | Katarzyna | Danuta |

Rafał | Natalia | Mateusz Monika | Adam |

Iwona | Ewelina |

Wiesław | Tomasz |

Andrzej | Barbara | Piotr | Barbara | Adrianna | Ewelina | Marcin |

Hanna | Aleksandra Arkadiusz|

Ewa | Tomira | Karolinka |

10 Joanna | Marcin | Maria | Józef |

11 Dariusz Sylwia | Zenon

12 Sylwia | Kamil | Monika |

13 Barbara | Tomasz

14 Wioletta |

15 Bożena |

16 Piotr | Aneta |

17 Aleksander | Brygida | Diana |

18 Izabela | Joanna

19 Krzysztof | Piotr | Mirosława |

20 Arkadiusz |

21 Adam | Andrzej | Barbara

22 Tomasz | Ewa |

23 Grażyna | Paweł

24 Alina | Magdalena

25 Damian | Karolina |

26 Barbara | Tomasz |

27 Teresa | Magdalena | Piotr | Alina |

28 Mirosław | Sabina |

29 Czesława | Beata | Czesław | Barbara |

30 Maria |

31 (wmiesiącach parzystych - 30) Elżbieta |

POST DODATKOWY:

KAŻDA ŚRODA | Grzegorz

KAŻDY PIĄTEK | Barbara | 

AKTUALNIE PODJĘŁO POST - 88 osób

Wesprzyj nas

 

Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej "Usus Antiquior" w Szczecinie
utrzymuje się tylko i wyłącznie z darowizm wiernych.
Jeżeli chcesz nas wesprzeć, możesz skorzystać z podanych numerów kont bankowych:

 

KONTO KOŚCIOŁA REKTORALNEGO

Kościół Rektoralny pw. Św. Józefa
ul. Doktora Judyma 4 | 71-466 Szczecin

PKO BP 08 1020 4795 0000 9602 0497 7809
W tytule prosimy wpisać: "Darowizna na cele kultu religijnego"

 

KONTO FUNDACJI DEUS VULT

Przelewów można dokonywać także na konto Fundacj Deus Vult,
która odpowiedzialna jest za przyszłą budowę szkoły i kościoła

 

 
Fundacja Deus Vult
 
NR KONTA:
BNP Paribas 78 1600 1462 1866 5182 2000 0001
Kod SWIFT PPABPLPKXXX
tytułem: "Darowizna na cele statutowe"
 
 
1% DLA DUSZPASTERSTWA
 
DO ODLICZENIA 1% PODATKU
KRS 0000507234
CEL 35448
(Fundacja FaniMani)
UWAGA! Po wpisaniu numeru KRS oraz CELU szczegółowego, w formularzu pojawia się nazwa innej fundacji – FaniMani. Jest to zaprzyjaźniona fundacja, która dzięki wpisanemu przez nas celowi szczegółowemu, przekazuje nam odpisane przez was środki. Jak na razie taki sposób jest jedynym możliwym, ponieważ nasza fundacja Deus Vult, nie jest jeszcze fundacją pożytku publicznego i nie może bezpośrednio otrzymywać środków z rozliczeń podatkowych.
 

GRUDZIEŃ 2020

XII | GRUDZIEŃ 2020

1.

2.

3.

4.

5.[SB] Msza Św. Roratnia, 19:15 (kościół pw. Św. Józefa)

6. [N] II NIEDZIELA ADWENTU

    [N] Kompleta niedzielna, 20:30 (Św. Józef)

7.

8. [WT] Niepokalane Poczęcie NMPGodzina Łaski, 12:00 (par. Św. Józefa - adoracja parafialna)

    [WT] Msza Św., 19:15 (par. pw. Św. Krzyża)

9.

10.

11.

12. [SB] Msza Św. Roratnia, 19:15 (kościół pw. Św. Józefa)

13. [N] III NIEDZIELA ADWENTU

14.

15.

16.

17.

18.

19. [SB] Msza Św. Roratnia, 19:15 (kościół pw. Św. Józefa)

20. [N] IV NIEDZIELA ADWENTU

21.

22.

23.

24. PASTERKA, Msza Św, 22:00 (Kaplica Tymczasowa, ul. Doktora Judyma 4 / ul. Broniewskiego)

25. [PT] Boże Narodzenie, Msza Św., 15:00 (Św. Józef)

26. [SB] Św. Szczepana, Msza Św., 14:45 (Św. Józef)

27. [N] Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia, Msza Św., 15:00 (Św. Józef)
      (Możliwość poświęcenia wina)

28.

29.

30.

31.