STATUT
DUSZPASTERSTWA TRADYCJI LITURGICZNEJ
„USUS ANTIQUIOR” W SZCZECINIE

Duszpasterstwo

§1

Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie, zwane dalej Duszpasterstwem, gromadzi wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej pragnących korzystać z liturgii sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

§2

Duszpasterstwo działa w zgodzie z postanowieniami Listu Apostolskiego Motu Proprio Summorum PontificumOjca Świętego Benedykta XVI z dnia 7 lipca 2007 r. oraz instrukcji Universae Ecclesiae dotyczącej zastosowania tegoż listu, wydanej przez Papieską Komisję Ecclesia Dei  w dniu 30 kwietnia 2011 r.

§3

Duszpasterstwo podlega biskupowi diecezjalnemu. On też, lub jego delegat, dokonuje wizytacji Duszpasterstwa.

§4

Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Duszpasterstwa w archidiecezji jest kapłan, zwany archidiecezjalnym duszpasterzem, którego mianuje biskup diecezjalny.

§5

Duszpasterzowi w sprawowaniu liturgii i w pracy duszpasterskiej mogą pomagać inni kapłani diecezjalni i zakonni, przygotowani do sprawowania obrzędów według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

§6

Miejscem działalności Duszpasterstwa jest obecnie Kaplica Tymczasowa pw. Św. Józefa na terenie parafii pw. Św. Kazimierza w Szczecinie (ul. Doktora Judyma 4).

§7

Duszpasterstwo może działać w innych kościołach i kaplicach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w uzgodnieniu z proboszczem miejsca.

§8

Duszpasterstwo nie prowadzi własnych ksiąg metrykalnych, korzysta z ksiąg metrykalnych prowadzonych przez parafię, na terenie której sprawowana jest posługa.

§9

Duszpasterz może prowadzić włąsne księgi pastoralne (poza metrykalnymi).

§10

Duszpasterz odpowiada za zachowanie przepisów RODO.

§11

Duszpasterz ma prawo wystawiać odpowiednie zaświadczenia i opinie np. o zdatności sakramentalnej wobec wiernych, którzy stale i regularnie uczestniczą w życiu Duszpasterstwa. Duszpasterz prowadzi odpowiednią ewidencję tych osób pOkresowo przedkłada listę stałych uczestników do wiadomości Kurii Metropolitalnej.

Cele

§12

Formacja duchowa i liturgiczna w Duszpasterstwie obejmuje przygotowanie do godnego i owocnego uczestnictwa w liturgii Mszy świętej i sakramentów oraz promowanie tradycyjnych form pobożności. W szczególności realizuje się przez sprawowanie liturgii Mszy świętej, sakramentów i nabożeństw zgodnie z nadzwyczajną formą rytu rzymskiego, czynne pielęgnowanie muzyki sakralnej (zwłaszcza chorału gregoriańskiego), organizowanie i prowadzenie pielgrzymek, rekolekcji, katechez, spotkań i wykładów poświęconych zasadom życia i duchowości katolickiej oraz troskę o obiekty i przedmioty sztuki sakralnej.

§13

Formacja intelektualna w Duszpasterstwie odbywa się poprzez zapoznawanie wiernych z formami promowania o obrony doktryny i etyki katolickiej w życiu osobistym i społecznym, krzewienie kultury chrześcijańskiej, organizowanie tematycznych spotkań dyskusyjnych, odczytów, wykładów, konferencji i seminariów, których przedmiotem są zagadnienia związane z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego i jego historią oraz aktualne problemy z dziedziny etyki katolickiej.

§14

Stała formacja wiernych czynnie zaangażowanych w życie duszpasterstwa odbywa się w mniejszych grupach, takich jak wspólnota rodzin, wspólnota ministrantów, wspólnota akademicka, Żywy Różaniec, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, schola gregoriańska i inne.

§15

Duszpasterstwo ma prawo prowadzić przygotowanie i udzielać sakramentów i sakramentaliów  w zgodzie z prawem powszechnym oraz partykularnym Kościoła oraz zasad wewnętrznie określonych dla Duszpasterstwa przez Biskupa miejsca.

Majątek

§16

Majątek Duszpasterstwa stanowią przedmioty oraz środki finansowe ofiarowane przez wiernych, przeznaczone na cele działalności statutowej Duszpasterstwa, o której mowa w §12-14.

§17

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską a Fundacją Deus Vult, od strony prawa polskiego, wszelkie sprawy materialne związane z administrowaniem majątku Duszpasterstwa zabezpiecza i rozlicza Fundacja Deus Vult.

§18

Duszpasterstwo, analogicznie do innych wspólnot duszpasterskich w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, uczestniczy w stałych programach wsparcia dzieł Kościoła, w tym: ofiary na misje, ofiary na Caritas, zbiórki na uczelnie katolickie, eic.

Przepisy końcowe

§19

Decyzję o zawieszeniu, rozwiązaniu lub zmianach w działalności Duszpasterstwa podejmuje biskup diecezjalny.

Podpisał
Metropolita Szczecińsko-Kamieński
J.E. Ks. Abp Andrzej Dzięga

Wicekanclerz Kurii
ks. kan. Julian Głowacki
Szczecin, 8 marca 2021 r.

PASTORALNE ZASADY FUNKCJONOWANIA
DUSZPASTERSTWA TRADYCJI LITURGICZNEJ „USUS ANTIQUIOR”
W SZCZECINIE

§1

Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie, zwane dalej Duszpasterstwem, jest wspólnotą wiernych, skupioną wokół działalności duszpastersko-liturgicznej Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie.

§2

Zasady funkcjonowania Duszpasterstwa określone są poprzez normy niniejszego dokumentu jak również w zatwierdzonym, w dniu 8 marca 2021 roku, Statucie Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie. W kwestiach nieuregulowanych powyższymi dokumentami, obowiązują normy prawa powszechnego jak i partykularnego, w sposób szczególny: Kodeks Prawa KanonicznegoList Apostolski motu proprio Benedykta XVI – „Summorum Ponfiticum” z 7 lipca 2007 r. oraz Instrukcja Papieskiej Komisji Ecclesia Dei – „Universae Ecclesiae” z 30 kwietnia 2011 r.

§3

Duszpasterstwo jest jednostką autonomiczną podlegająca Biskupowi diecezjalnemu, który wyznacza dla niego diecezjalnego duszpasterza.

§4

Duszpasterstwo nie prowadzi ksiąg metrykalnych, stąd wszelkie akty sakramentalne odnotowywane są w parafii miejsca.

Coetus fidelium (grupa wiernych)

§5

Zgodnie z pkt. 15 Instrukcji Papieskiej Komisji Ecclesia Dei „Universae Ecclesiae” z dn. 30 kwietnia 2011 r., grupa wiernych przywiązanych do Duszpasterstwa „może składać się z osób należących do różnych parafii lub diecezji”[1].

§6

Wierni, którzy proszą o Msze św. w formie nadzwyczajnej, nie mogą w żaden sposób popierać albo należeć do grup, które okazują się być przeciwko ważności bądź prawomocności Mszy św. i Sakramentów celebrowanych w formie zwyczajnej albo przeciwko Biskupowi Rzymu jako Najwyższemu Pasterzowi Kościoła Powszechnego[2].

Przynależność do Duszpasterstwa

§7

Zgłoszenie chęci formalnej przynależności do Duszpasterstwa odbywa się poprzez wypełnienie pisemnej deklaracji i złożeniu jej u Duszpasterza.

§8

Przez zwrot „przynależność” rozumie się czynne uczestnictwo w życiu Duszpasterstwa, które przejawia się m.in. w uczestnictwie w życiu sakramentalnym oraz formacyjnym oferowanym przez Duszpasterstwo, a także czynnym wsparciu materialnym wyrażającym się w pomocy w jego utrzymaniu oraz wspieraniu prowadzonych przez niego dzieł.

§9

Deklaracja może być przesłana także drogą elektroniczną, a potem poświadczona w obecności Duszpasterza, własnoręcznym podpisem.

§10

Deklarację mogą złożyć jedynie osoby pełnoletnie albo całe rodziny, gdzie w przypadku dzieci niepełnoletnich, zgłaszają je ich rodzice albo prawni opiekunowie.

§11

Deklaracje przynależności przechowuje Duszpasterz z zachowaniem obowiązujących przepisów RODO. Zobowiązany jest on także do przekazywania aktualnej listy członków Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a także do jej cyklicznego aktualizowania.

§12

Wierny może w każdej chwili przystąpić albo wypowiedzieć swoją zgodę przynależności do Duszpasterstwa. W jednym i drugim przypadku, zainteresowany wierny, dokonuje tego w formie pisemnej.

Przynależność terytorialna członków Duszpasterstwa

§13

Członkowie Duszpasterstwa, choć korzystają z całościowej formacji duchowo-intelektualno-sakramentalnej oferowanej przez Duszpasterstwo, nadal należą do swoich parafii terytorialnych, stąd, zobowiązani są do utrzymywania kontaktu ze swoim proboszczem miejsca, np. poprzez odwiedziny kolędowe albo wsparcie duchowe i materialne. Powinni też, przy nadarzającej się okazji, zgłosić swojemu proboszczowi fakt przynależności do Duszpasterstwa.

§14

Wierni, którzy złożyli u Duszpasterza swoją Deklarację Przynależności, mają prawo zwrócić się do niego z prośbą o wystawienie zaświadczeń np. odnośnie zdatności do pełnienia roli matki chrzestnej / ojca chrzestnego, ect. Duszpasterz, po rozeznaniu sprawy, wystawia członkom Duszpasterstwa stosowne zaświadczenia, informując,
w uzasadnionych przypadkach, proboszcza miejsca o zaistniałym fakcie.

§15

Wierni, którzy przynależą do Duszpasterstwa mogą swobodnie korzystać z sakramentów i sakramentaliów oferowanych przez Duszpasterstwo, nie potrzebując do tego osobnych zgód swojego proboszcza.

§16

Wierni, którzy nie złożyli Deklaracji Przynależności do Duszpasterstwa, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązani są dostarczyć pozwolenie od swojego proboszcza na udzielenie Sakramentu Chrztu, Bierzmowania, I Komunii Św. oraz Małżeństwa w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa w Szczecinie.

Podpisał
Metropolita Szczecińsko-Kamieński

J.E. Andrzej Dzięga
Szczecin, 10 marca 2021 r.


[1] Papieska Komisja Ecclesia Dei, Universae Ecclesiae, Rzym, 30 kwietnia 2011 r., pkt. 15.

[2] Papieska Komisja Ecclesia Dei, Universae Ecclesiae, Rzym, 30 kwietnia 2011 r., pkt. 19.