Benedykt XVI w dokumencie „Summorum pontificum” z 2007 r. dał wiernym możliwość korzystania z sakramentów sprawowanych według ksiąg sprzed ostatniej reformy liturgicznej. W naszej parafii jest możliwość przystąpienia do sakramentów i sakramentaliów sprawowanej w nadzwyczajnej fotmie rytu rzymskiego:

I – CHRZEST (De Sacramento Baptismi rite administrando)

 • Termin chrztu ustalić osobiście z opiekunem Duszpasterstwa ks. Pawłem Korupką.
 • OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY: RODZICE: a) akt urodzenia dziecka, b) zaświadczenia o odbytej nauce przedchrzcielnej oraz Spowiedzi; CHRZESTNI: a) Zaświadczenie swojego proboszcza o dopuszczeniu do godności chrzestnego (każdy w swojej parafii), b) zaświadczenia o odbytej nauce przedchrzcielnej oraz Spowiedzi.
 • W dogodnym terminie Rodzice i Chrzestni ustalają spotkanie z Duszpasterzem omawiające teologiczno-ceremonialne szczegóły nadzwyczajnej formy chrztu świętego.

      Obrzęd chrztu znajdujący się w Rituale Romanum wydanym w 1952 r., został przepisany przez papieża Pawła V w 1614 r., który dokonał kodyfikacji rytuału używanego w tym kształcie od co najmniej X wieku.
      Przyjrzyjmy się teraz szczegółom. W przedsionku kościoła kapłan ubrany w komżę i stułę koloru fioletowego przystępuje do rozpoczęcia obrzędów. Kolor fioletowy wskazuje nieszczęśliwy stan człowieka w stanie grzechu pierworodnego. Kapłan po pozdrowieniu zapytuje o imię dziecka. Następnie zapytuje: „Czego żądasz od Kościoła Bożego?” W imieniu dziecka odpowiadają chrzestni – „Wiary”. „Co ci daje wiara?” – „Życie wieczne”. – Kapłan po otrzymaniu tych odpowiedzi dodaje: „Jeżeli przeto chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania: Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”, czyli przypomina streszczenie wszystkich przykazań Bożych.
      Następnie kapłan trzykrotnie tchnie, po czym czyni znak krzyża na czole dziecka, aby się nigdy nie wstydziło Jezusa Chrystusa, i na piersiach, aby Go zawsze kochało. Później kładzie rękę na głowie dziecka na znak, że bierze je pod swą opiekę w imię Boga i zanosi modlitwę o pomoc łaskawej opieki dla dziecka w całym jego życiu.
      Potem kapłan podaje też dziecku egzorcyzmowaną sól – symbol mądrości oraz mocy, która zachowuje od zepsucia. Przez ten znak Kościół zabiega, by cały człowiek został zachowany od upadku i nabył prawdziwego smaku rzeczy Bożych.
      Następnie kapłan zanosi modlitwę o łaskę dla dziecka wytrwania w dobrym, odmawia egzorcyzm, czyni znak krzyża na czole dziecka, a kładąc rękę na jego głowie, bierze je w posiadanie w imię Najświętszej Trójcy. Potem odmawia modlitwę o łaskę światła i mądrości, kładzie koniec stuły – symbol swej władzy na dziecko i wprowadza je do kościoła. Podczas tej procesji kapłan z rodzicami chrzestnymi odmawia wyznanie wiary i Modlitwę Pańską.
      Teraz kapłan po raz trzeci odmawia egzorcyzm, a następnie bierze odrobinę śliny z ust na koniec palca, dotyka nią uszu i nosa dziecka, mówiąc: „Effeta – otwórz się”. Jest to powtórzenie gestu Zbawiciela (por. Mk 7,31-37), uwyraźniające ostateczne przygotowanie do przyjęcia chrztu w pełnej otwartości na jego łaski.
      Potem kapłan zadaje dziecku pytania: „Odrzekasz się ducha złego? I wszystkich spraw jego? I wszelkiej pychy jego?”. W imieniu dziecka odpowiadają rodzice chrzestni. Kapłan czyni znak krzyża olejem katechumenów na piersiach i na plecach dziecka, aby wzbudzić w nim zamiłowanie do Chrystusa i jarzma Jego nauki oraz umocnić je do wiernego wypełniania Bożych przykazań.
      Następnie kapłan zdejmuje z siebie stułę fioletową, a nakłada stułę białą – symbol niewinności i czystości, i przy chrzcielnicy zapytuje dziecko o wyznanie wiary, po czym pyta jeszcze: „N., chcesz być ochrzczony?”. Sam akt chrztu polega na trzykrotnym polaniu głowy wodą w kształcie krzyża i wymówieniu jednocześnie słów: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W tym czasie rodzice chrzestni trzymają dziecko lub przynajmniej dotykają na znak, że biorą za nie odpowiedzialność na siebie.
      Po dokonaniu chrztu kapłan czyni krzyżmem znak krzyża na głowie dziecka, odmawiając słowa modlitwy, aby to namaszczenie w Jezusie Chrystusie było ochrzczonemu na życie wieczny. Następnie kapłan kładzie na dziecko białą szatę, symbol niewinności, wolności i tryumfu. W końcu kapłan podaje zapaloną świecę symbol żywej wiary, gorliwości i czujności potrzebnych do wytrwania w dobrym aż do śmierci, a po odmówieniu odpowiedniej modlitwy kończy obrzęd słowami: „Idź w pokoju i Pan niech będzie z tobą”. (Niedziela, Edycja Świdnicka, 5/2013, s. 3)

II – BIERZMOWANIE (De Sacramento Confirmationis) – prośbę kierujemy do Biskupa Diecezjalnego

 • Kandydaci młodzież i dorośli przygotowują się do tego sakramentu zgodnie ze zwyczajem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w szkole, w swojej parafii lub wyznaczonych ośrodkach duszpasterskich.
 • Kandydat winien posiadać swoja metrykę Chrztu św.
 • Przed planowaną datą Bierzmowania kandydaci uczestniczą w liturgiczno-duchowych spotkaniach przygotowujących do przyjęcia w nadzwyczajnej formie tego sakramentu.

III – POKUTA (De sacramento Poenitentiae)

 • W Kaplicy Tymczasowej Spowiedź święta odbywa się przed i (w razie potrzeby) po każdej Mszy Św.
 • Tradycyjnym dniem świętej spowiedzi jest pierwszy piątek miesiąca a w inne dni tygodnia w zależności okoliczności przed, lub w czasie sprawowanej liturgii. W pierwsze piątki i soboty miesiąca Spowiedź rozpoczyna się o godz. 17:00.
 • W indywidualnych przypadkach spowiedź święta możliwa jest również w uzgodnionym wcześniej terminie i godzinie.

IV – KOMUNIA ŚWIĘTA (De sanctissimo Eucharistiae Sacramento)

 • Eucharystia – Przenajświętsza Ofiara Mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa w NIEDZIELĘ o godz. 10:30 oraz DNI POWSZEDNIE o godz. 18:00.
 • Przygotowanie do pełnego uczestniczenia (Pierwsza Komunia Święta) we Mszy świętej odbywa się zgodnie ze zwyczajem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w szkole lub swojej parafii.
 • Odpowiednio wcześniej, przed planowaną datą Pierwszej Komunii świętej przyjmowanej podczas Mszy świętej trydenckiej, odbywają się  liturgiczno-duchowe spotkania z dziećmi i Rodzicami.
 • Przed uroczystością dostarczamy również  metrykę Chrztu dziecka.

V – NAMASZCZENIE CHORYCH (De Sacramento Infirmorum)

 • Dla duchowego dobra wiernych w nagłych i uzasadnionych przypadkach chorzy parafianie oraz ich rodziny w sprawach tego sakramentu zawsze mogą kontaktować się z tutejszą parafią.
 • Sakrament chorych w szpitalach udzielany jest przez kapelanów pełniących tam kapłańską posługę. Do nich w takich przypadkach zwracamy się bezpośrednio.

VI – KAPŁAŃSTWO

 • Odpowiedzialność za powołania do kapłaństwa jest troską wszystkich wiernych. Dlatego pamiętajmy w modlitwie o alumnach, którzy w naszym seminarium przygotowują się do kapłaństwa, aby Duch Święty prowadził ich w rozeznawaniu drogi życiowej oraz w rzetelnym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu święceń.
 • Prośmy również Boga, aby wzbudził powołania do kapłaństwa spośród wiernych uczeszczających na Msze w rycie nadzwyczajnym, oraz za tych, których Bóg takim powołaniem obdarzył, aby nie lękali się pójścia za wzywającym Panem.
 • W Polsce mamy obecie dwa tradycyjne instytuty, które prowadzą swoje seminaria poza Polską (Bractwo Kapłańskie Świetego Piotra oraz Instytut Dobrego Pasterza). W jednym i drugim seminarium studiują się i formują klerycy z Polski. Pamiętajmy o nich w swoich modlitwach. Wspierajmy także polskie placówki tych zgromadzeń.

VII – MAŁŻEŃSTWO (De sacramento Matrimonii)

 • Termin ślubu ustalić osobiście z opiekunem Duszpasterstwa – ks. Pawłem Korupką.
 • Formalności przedślubne zaczynamy realizować około trzy miesiące przed ślubem w parafii narzeczonej lub narzeczonego oraz w tutejszej parafii zgodnie w ogólnie przyjętymi wymaganiami w naszej Archidiecezji.
 • Niezależnie od formalności w kancelarii parafii uzyskujemy i dostarczamy odpowiednie dokumenty z USC.
 • W dogodnym terminie narzeczeni ze świadkami ustalają spotkanie z Duszpasterzem na którym omawiają teologiczno-ceremonialne szczegóły zawarcia małżeństwa w nadzwyczajnej formie.