FUNDACJA DEUS VULT

Oficjalna strona Fundacji www.deus-vult.pl

Fundacja Deus Vult jest fundacją wiernych Szczecińskiego Środowiska Tradycji Katolickiej, powstałą w celu zbierania środków na remont albo budowę stałego miejsca celebracji dla Mszy Świętej sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Szczecinie.

Fundacja ma za zadanie wspierać także bieżące zadania duszpasterskie Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie, które działa obecnie przy Kaplicy Rektoralnej pw. Św. Józefa przy ul. Doktora Judyma 4 w Szczecinie. 

Dnia 28 grudnia 2020 roku Fundacja Deus Vult podpisała umowę z Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską, uzyskując w ten sposób misję Biskupa Diecezjalnego, do prowadzenia działalności statutowej na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Na mocy tej umowy Ksiądz Arcybiskup powierzył także Fundacji pieczę nad Kaplicą Rektoralną pw. Św. Józefa w Szczecinie.

NAZWA FUNDACJI

Okrzyk Deus vult, czyli „Bóg tak chce” wiąże się z dwiema postaciami: papieżem Urbanem II oraz francuskim zakonnikiem Piotrem z Amiens. Słowa Deus vult wypowiedział Piotr z Amiens kiedy papież Urban II w czasie Synodu w Clermont, wzywał do krucjaty przeciw muzułmanom. Okrzyk Deus vult stał się hasłem przewodnim pierwszej podjętej krucjaty. Jej celem było odzyskanie Ziemi Świętej, zwłaszcza – Jerozolimy. Hasło „Deus vult”, stało się dewizą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. W Polsce zakon ten znany jest pod nazwą bożogrobców lub miechowitów.

WŁADZE FUNDACJI

W skład zarządu Fundacji wchodzą: Tomasz Rosiek (prezes), Tomasz Buda (członek zarządu) oraz Marcin Laskowski (członek zarządu). Nadzór nad Fundacją sprawują: ks. Paweł Korupka (członek rady fundacji) oraz Marcin Witaszewski (członek rady fundacji).

GŁÓWNE CELE FUNDACJI

Celami Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:

 1. Propagowania wiedzy o wymiarze teologicznym, kulturowym i cywilizacyjnym w myśl Stolicy Apostolskiej, papieży, oraz wybitnych myślicieli katolickich.
 2. Wspierania materialnego i promowania działalności Zakonów, Bractw, Instytutów i innych Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, m.in. poprzez fundusz stypendialny.
 3. Finansowania zakupu artykułów liturgicznych i sakralnych oraz wyposażenia świątyń.
 4. Budowy, administrowania i finansowania kaplic, kościołów i innych miejsc  o charakterze sakralnym.
 5. Promowania i wspierania Tradycji katolickiej.
 6. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej;
 7. Podejmowania działań na rzecz budowy i rozwoju świadomości historycznej dotyczącej historii Polski i Europy;
 8. Upowszechniania kultury oraz ochrona dóbr kultury i tradycji.
 9. Prowadzenia działań wspierających edukację narodową i klasyczny model wychowania.
 10. Działania na rzecz integracji narodów chrześcijańskiej Europy oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
 11. Wyrażania opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym.
 12. Organizowania zebrań i spotkań dyskusyjnych, w tym w szczególności: odczytów,
 13. seminariów, konferencji i kongresów.
 14. Współpracy z innymi organizacjami, w tym aktywne uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez te organizacje.
 15. Organizowania działalności kulturalnej i organizowanie życia towarzyskiego.
 16. Działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu.
 17. Prowadzenia działalności dokumentacyjnej i wydawniczej.
 18. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, rodzin i dorosłych, w tym rekolekcji, obozów, kolonii, pielgrzymek, wycieczek.

FUNDACJA DEUS VULT

www.deusvult.pl
fundacja@deus-vult.pl
PNB Paribas 78 1600 1462 1866 5182 2000 0001

Kod SWIFT PPABPLPKXXX
NIP 852 266 76 12 REGON 387377160 KRS 0000866559

DO ODLICZENIA 1,5% PODATKU
KRS 0000507234
CEL 35448

 

UWAGA! Po wpisaniu numeru KRS oraz CELU szczegółowego, w formularzu pojawia się nazwa innej fundacji – FaniMani. Jest to zaprzyjaźniona fundacja, która dzięki wpisanemu przez nas celowi szczegółowemu, przekazuje nam odpisane przez was środki. Jak na razie taki sposób jest jedynym możliwym, ponieważ nasza fundacja Deus Vult, nie jest jeszcze fundacją pożytku publicznego i nie może bezpośrednio otrzymywać środków z rozliczeń podatkowych.